منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کمک مونتاژکار 1398/11/15 کمک مونتاژکار , لنجان توافقی مرد
تاریخ 1398/11/15 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/15 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/14 کارگر ساده , اصفهان توافقی زن
راننده لیفتراک 1398/11/14 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/14 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
اپراتور خط تولید 1398/11/14 کارگر تولید , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/14 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/11/14 حسابدار , اصفهان توافقی زن
اپراتور خط تولید 1398/11/14 کارگر تولید , اصفهان حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1398/11/14 کارگر ساده , اصفهان توافقی زن
کارپرداز 1398/11/13 کارپرداز , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/13 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/13 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/11/13 فروشنده , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1398/11/13 صندوقدار , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/13 کارمند اداری , اشترجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/13 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی زن
تراشکار 1398/11/13 تراشکار , جوزدان توافقی مرد
زیروبندسازی 1398/11/13 زیروبندسازی , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/11/13 راننده , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/13 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/11/13 کارشناس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کاردانی مکانیک 1398/11/13 تکنسین مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کاردانی برق 1398/11/13 تکنسین برق , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/11/12 کارشناس برق , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/11/12 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/12 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1398/11/12 کارشناس برنامه ریزی , نجف‌آباد توافقی مرد
تدارکات 1398/11/12 مهندس - سایر , نجف‌آباد توافقی مرد
انباردار 1398/11/12 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/12 کارگر فنی , نجف‌آباد توافقی مرد
تعمیرو نگهداری 1398/11/12 تعمیر و نگهداری , نجف‌آباد توافقی مرد
کنترل تولید 1398/11/12 کنترل پروژه , نجف‌آباد توافقی مرد
تاسیسات 1398/11/12 مهندس تاسیسات , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/12 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
راننده با خودرو 1398/11/12 راننده با ماشین , مبارکه توافقی مرد
مربی 1398/11/10 مربی , لنجان توافقی زن
دوزندگی 1398/11/10 دوزنده , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
پرستار سالمند 1398/11/08 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/11/08 منشی , لنجان توافقی زن
پرستار کودک 1398/11/08 پرستار , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/08 حسابدار , لنجان توافقی زن
مدیر مالی 1398/11/08 مدیر مالی , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/08 نجف‌آباد توافقی مهم نیست
کارشناس ریاضی 1398/11/08 ریاضی , لنجان توافقی مرد
کارشناس عربی 1398/11/08 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
کارشناس علوم 1398/11/08 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها