منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی چهارمحال و بختیاری

استخدامی چهارمحال و بختیاری

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/11/17 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/11/10 کارگر تولید , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/10/23 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/10/11 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/09/22 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/08/09 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/08/02 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مهم نیست
کارگر 1397/07/28 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/07/15 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
بازاریاب 1397/07/10 بازاریاب , شهرکرد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/09 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1397/07/09 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1397/06/26 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/06/07 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/06/05 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1397/04/28 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/03/31 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/03/22 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
اپراتور 1397/02/27 اپراتور , سفید دشت حقوق اداره کار زن
ایمنی صنعتی 1397/02/16 ایمنی , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/02/01 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1397/01/29 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1396/12/03 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارشناس IT 1396/10/13 کارشناس it , سفید دشت توافقی زن
راننده پایه یک 1396/09/14 راننده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1396/08/29 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارشناس IT 1396/08/20 کارشناس it , سفید دشت حقوق اداره کار زن
کارگر 1396/08/14 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار زن
وکیل 1396/08/13 وکیل , سفید دشت توافقی زن
حسابدار 1396/08/13 حسابدار , سفید دشت توافقی زن
کارشناس برق صنعتی 1396/08/13 مهندس برق , سفید دشت توافقی مرد
حسابدار 1396/02/31 حسابدار , سفید دشت حقوق اداره کار زن
کارگر 1396/02/30 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1396/02/13 حسابدار , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1396/02/08 بازاریاب , سامان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها